Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van Mobilee management & advies kan door Mobilee management & advies informatie over uw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. Mobilee management & advies vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Introductie

1.1 Inhoud

Mobilee management & advies behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door Mobilee management & advies worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.

1.2. Doorverwijzingen en koppelingen

Mobilee management & advies is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website – tenzij Mobilee management & advies volledig op de hoogte is van onwettige inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat bezoekers van zijn site deze pagina’s bekijken. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.

1.3. Auteursrecht

Mobilee management & advies heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door Mobilee management & advies is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat Mobilee management & advies daar schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4. Privacybeleid

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door Mobilee management & advies gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.

1.5. Wettelijke geldigheid van deze cookie- en privacyverklaring

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.

1.6. Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u content downloadt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Mobilee management & advies of anderszins gebruik maakt van de diensten van Mobilee management & advies, worden de door u verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Mobilee management & advies.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Mobilee management & advies, kan Mobilee management & advies aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Mobilee management & advies. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Mobilee management & advies, Orteliuslaan 15, 3528 BA te Utrecht.

 

2. Doeleinden gegevensverwerking

Mobilee management & advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het totstandbrengen van een overeenkomst, bijvoorbeeld door u telefonisch of schriftelijk te benaderen;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Mobilee management & advies;
 • indien u dat op prijs stelt; u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • u content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;
 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op Mobilee management & advies van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.1. Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Mobilee management & advies behoren, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Mobilee management & advies op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Mobilee management & advies zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

2.2. Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met Mobilee management & advies zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.

2.3. Beveiliging gegevens

Mobilee management & advies respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Mobilee management & advies. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Mobilee management & advies, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Mobilee management & advies spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Mobilee management & advies is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Mobilee management & advies.

2.4. Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Mobilee management & advies zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van Mobilee management & advies. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar info@mobilee.nl, of dat schriftelijk doen via:

Mobilee Management & Advies
T.a.v. Marketing
Orteliuslaan 15
3528 BA Utrecht